Základní pojmy

Branding destinace
= proces řízení jednotné značky destinace
= logo, značka
= podstata vnímání a ztotožňování s danou destinací zákazníky, která je v rámci značky komunikována, případně jaká služba je návštěvníkům poskytována

Certifikace DMO
= proces, v rámci kterého se ověřuje míra shody a naplnění požadavků a kritérií, stanovených tímto technických předpokladem DMO
= výsledkem procesu je získání certifikátu a možnost jeho používání stanoveným způsobem

Destinace
= cílové místo (případně oblast) cestování se specifickou nabídkou atraktivit a infrastruktury CR, které je přirozeným celkem s předpoklady a potenciálem pro rozvoj CR

Destinační management
= soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR v dané destinaci
= Výsledkem jsou řízení CR v daném území, udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společné sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informační – rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru CR i podpora profesních spolků, sdružení a organizací

Kategorie DMO
= homogenní skupiny zohledňující územní působnost, charakter a zaměření DMO, které jsou definovány pro potřeby jejich certifikace

Kategorizace
= proces, na jehož základě probíhá pro potřeby certifikace rozdělení DMO do jednotlivých kategorií

Organizace destinačního managementu (DMO)
= organizace, která zajišťuje koordinaci, kooperaci a komunikaci poskytovatelů služeb CR na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení CR
= na základě využívání nástrojů destinačního managementu je jejím úkolem udržitelným způsobem prosazovat tuto destinaci a její produkty na trhu
= může založit fond turismu

Partner / partnerství
= subjekt, který je členem DMO či participuje na její činnosti, vložil vklad / příspěvek / službu / produkt ve prospěch činnosti DMO za účelem očekávaných přínosů z její činnosti

Produkt cestovního ruchu
= kombinace různých služeb a věcí (statků) veřejnoprávní i soukromoprávní povahy v destinaci, vytvořená zejména k uspokojení potřeb návštěvníka
= míra komplexnosti a provázanosti produktu může být různá, od konkrétních produktových balíčků (paketů), přes vytváření řetězců služeb až po marketingové pojetí produktu

Standard DMO
= určuje, jaká minimální kritéria musí daná kategorie DMO splnit, aby mohla být dle této normy certifikována

Technický předpoklad / norma pro DMO
= dokument agentury CzechTourism, ve kterém jsou definovány požadavky ve formě kritérií a závazných postupů na formu a činnost organizací destinačního managementu v České republice

3K platforma
= vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů CR, případně i návazných odvětví a složek veřejné správy v destinaci za účelem podpory rozvoje turismu a návazně rozvoje regionu
= v rámci platformy dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit CR