Zakládací smlouva

Asociace organizací cestovního ruchu, 
zájmového sdružení právnických osob 
(Používaná zkratka AOCR, z.s.p.o.)

založeného dle ustanovení § 20f a násl., zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Název a sídlo

i. Název sdružení zní: „Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob“ (dále jen „sdružení“)

ii. Sídlem sdružení je: Radnická 2, 602 00 Brno

 

II. Členové sdružení

Členy sdružení jsou:

a) Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, se sídlem Radnická 2, Brno, PSČ 602 00, 
Zastoupená: Zuzanou Vojtovou, IČ: 75063638

b) Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem tř. T. Bati – areál Svit, budova 22, Zlín, PSČ 760 90,
Zastoupená: Danou Daňovou, IČ: 27744485

c) Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Věžní 26, Jihlava, PSČ 586 01,
Zastoupená: Tomášem Čihákem, IČ: 28263693

d) Destinační společnost Východní Čechy, Jahnova 8, Pardubice, PSČ: 530 02
Zastoupená: Alenou Horákovou, IČ: 75126842

 

III. Účel sdružení a předmět činnosti

Účelem založení sdružení je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Sdružení není založeno za účelem podnikání

K tomu účelu sdružení plní zejména tyto činnosti:

(1) Ve vztahu k subjektům mimo sdružení:

a) Navrhuje a spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu, vyjadřuje se k navrhovaným předpisům z oblasti cestovního ruchu i k hospodářské politice státu, resp. územních orgánů v této oblasti.

b) Podporuje dobré jméno a úroveň cestovního ruchu. Bojuje proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

c) Vyjadřuje se z odborného hlediska k otázkám spojeným se stavem a rozvojem cestovního ruchu v regionech, zajišťuje informační a odbornou konzultační činnost.

d) Plní úlohu právního subjektu při dvoustranných, příp. vícestranných jednáních s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourismem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dalšími ministerstvy ČR a dalšími státními orgány.

e) Zajišťuje společnou propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky v rozsahu, schváleném valnou hromadou a odpovídajícím schválenému rozpočtu.

f) Formuluje a zastupuje zájmy členských organizací ve vztahu k profesním sdružením aj. organizacím se vztahem k poskytování služeb souvisejících s cestovním ruchem.

g) Spolupůsobí při formování profesních pracovníků v cestovním ruchu, spolupracuje s odbornými školami, vznáší požadavky na soubor požadovaných znalostí absolventů.

(2) Ve vztahu k členským organizacím:

a) Zajišťuje, resp. zprostředkovává informovanost členských organizací o vývoji podmínek pro činnost v oboru cestovního ruchu v oblasti legislativní a politické, jakož i informovanost o činnosti a zkušenostech členských organizací navzájem.

b) Vytváří platformu pro spolupráci a kooperaci členských organizací navzájem jakož i s nečlenskými subjekty.

 

IV. Statutární orgán sdružení

(1) Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení, který jedná jménem sdružení.

(2) V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce předsedy na základě písemného pověření vystaveného předsedou, které stanoví rozsah a dobu zastoupení.

(3) Při jednání jménem sdružení nebo při jednání za sdružení se předseda (resp. zástupce předsedy) podepisuje tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

 

V. Stanovy

Nedílnou součástí této zakládací smlouvy jsou stanovy sdružení, které určí název, sídlo a předmět činnosti sdružení, úpravu majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem.

 

VI. Závěrečné ustanovení

(1) Právní vztahy neupravené touto zakládací smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména ustanovením občanského zákoníku.

(2) Tato zakládací smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý člen sdružení, jedno bude uloženo v archívu sdružení a jedno bude přiloženo k návrhu na zápis do registru sdružení.

(3) Zakládací smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podepsání všemi zakládajícími členy sdružení.

(4) Zástupci členů sdružení prohlašují, že návrh smlouvy a návrh stanov projednali v orgánech subjektů, jejichž jménem jednají, a jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a schválit stanovy.

(5) Právní způsobilosti nabývá sdružení dnem zápisu do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

V Brně dne 11. 11. 2010

Odběr novinek