Úrovně organizací destinačního managementu

Úrovně DMO vycházejí především z územní působnosti, charakteru a zaměření těchto společností. Jedná se o organizace, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku. Kategorie jsou následující:

Lokální organizace destinačního managementu
Právnická osoba působící na lokální úrovni (působnost oblastní/krajská). Hlavním předmětem činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu na svém území. Žádoucím je, aby poskytovala určité služby za úplatu a pokrývala svůj provoz v rámci vícezdrojového financování.

Typická úroveň působnosti: Obec, město, mikroregion (svazek obcí) – místní destinace

▪ Oblastní organizace destinačního managementu
Právnická osoba působící na úrovni většího logického, kulturně nebo geograficky vymezeného území, splňující minimální podmínky pro její založení. Hlavním předmětem její činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu na svém území. Žádoucím je, aby poskytovala určité služby za úplatu a pokrývala svůj provoz v rámci vícezdrojového financování.

Typická úroveň působnosti: Kulturně nebo geograficky vymezené
území

Krajská organizace destinačního managementu
Právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu na úrovni kraje České republiky. Organizace je založena či spoluzaložena krajským úřadem dle aktuálního znění zákona č. 129 / 2000 Sb., o krajích, a zákona č. 131 / 2000 Sb., o hlavním městě Praze. Hlavním předmětem její činnosti je koordinace aktivit CR na svém území.

Typická úroveň působnosti: Kraj – krajská destinace

▪ Národní organizace destinačního managementu – Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Právnická osoba působící v oblasti cestovního ruchu na úrovni celé České republiky. Organizace byla založena Ministerstvem pro místní rozvoj. Jejím úkolem je zajištění propagace České republiky a vyvíjení soustavné činnosti k vytváření image České republiky coby atraktivní destinace na zahraničním i domácím trhu a svou činností přispívat k rozvoji odvětví CR v ČR.

Typická úroveň působnosti: Stát – destinace Česká republika