Stanovy

Asociace organizací cestovního ruchu,
zájmového sdružení právnických osob 
(Používaná zkratka AOCR, z. s. p. o.)

 

založeného dle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vydané dne: 11. 11. 2010

 

I. Název a sídlo

(1) Název sdružení zní: „Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob“ (dále jen „sdružení“)

(2) Sídlem sdružení je: Radnická 2, 602 00 Brno

 

II. Založení sdružení

Sdružení bylo založeno jako samostatná právnická osoba zakládací smlouvou ze dne 11. 11. 2010

 

III. Členové sdružení

Členy sdružení jsou:

 1. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, se sídlem Radnická 2, Brno, PSČ 602 00,
  Zastoupená: Zuzanou Vojtovou, IČ: 75063638
 2. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., se sídlem tř. T. Bati – areál Svit, budova 22, Zlín, PSČ 760 90,
  Zastoupená: Danou Daňovou, IČ: 27744485
 3. Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Věžní 26, Jihlava, PSČ 586 01,
  Zastoupená: Tomášem Čihákem, IČ: 28263693
 4. Destinační společnost Východní Čechy, Jahnova 8, Pardubice, PSČ: 530 02
  Zastoupená: Alenou Horákovou, IČ: 75126842

 

IV. Účel sdružení a předmět činnosti

Účelem založení sdružení je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Sdružení není založeno za účelem podnikání.

K tomu účelu sdružení plní zejména tyto činnosti:

(1) Ve vztahu k subjektům mimo sdružení:

 1. Navrhuje a spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu, vyjadřuje se k navrhovaným předpisům z oblasti cestovního ruchu i k hospodářské politice státu, resp. územních orgánů v této oblasti.
 2. Podporuje dobré jméno a úroveň cestovního ruchu. Bojuje proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.
 3. Vyjadřuje se z odborného hlediska k otázkám spojeným se stavem a rozvojem cestovního ruchu v regionech, zajišťuje informační a odbornou konzultační činnost.
 4. Plní úlohu právního subjektu při dvoustranných, příp. vícestranných jednáních s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourismem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dalšími ministerstvy ČR a dalšími státními orgány.
 5. Zajišťuje společnou propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky v rozsahu, schváleném valnou hromadou a odpovídajícím schválenému rozpočtu.
 6. Formuluje a zastupuje zájmy členských organizací ve vztahu k profesním sdružením aj. organizacím se vztahem k poskytování služeb souvisejících s cestovním ruchem.
 7. Spolupůsobí při formování profesních pracovníků v cestovním ruchu, spolupracuje s odbornými školami, vznáší požadavky na soubor požadovaných znalostí absolventů.

(2) Ve vztahu k členským organizacím:

 1. Zajišťuje, resp. zprostředkovává informovanost členských organizací o vývoji podmínek pro činnost v oboru cestovního ruchu v oblasti legislativní a politické, jakož i informovanost o činnosti a zkušenostech členských organizací navzájem.
 2. Vytváří platformu pro spolupráci a kooperaci členských organizací navzájem jakož i s nečlenskými subjekty.

 

V. Členové sdružení

Řádnými členy sdružení mohou být organizace cestovního ruchu s celokrajskou působností, působící mimo jiné na základě pověření či zřízení krajem, které souhlasí s cíli a stanovami sdružení a splňují další podmínky, stanovené valnou hromadou sdružení.

 

VI. Práva a povinnosti členů

(1) Člen sdružení má právo zejména:

 1. účastnit se prostřednictvím svého zástupce zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy,
 2. využívat know-how získané činností sdružení,
 3. podílet se na jmenování členů orgánů sdružení,
 4. nahlížet do dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu,
 5. na vypořádací podíl v rozsahu stanoveném čl. XV těchto stanov v případě ukončení členství.

 

(2) Člen sdružení je povinen zejména:

 1. napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů sdružení vymezených ve stanovách a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady,
 2. prostřednictvím svých zástupců se aktivně podílet na práci sdružení, zejména na zasedání valné hromady a v dalších orgánech sdružení,
 3. chránit dobré jméno sdružení,
 4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech, dle rozhodnutí valné hromady,
 5. vypořádat své závazky vůči sdružení v případě ukončení členství.

 

VII. Vznik členství

 1. Zakládajícím členům sdružení vzniká členství uzavřením zakládací smlouvy.
 2. Sdružení může přijmout nového člena na základě písemné přihlášky podané u sdružení. V přihlášce se nový člen zavazuje, že při své účasti ve sdružení přistoupí v plném rozsahu k těmto stanovám.
 3. Členství ve sdružení novému členu vznikne rozhodnutím valné hromady.
 4. Členské organizace jmenují své zástupce pro osobní a písemný styk se sdružením (kontaktní osoba). Mohou to být pouze osoby s právem za ně jednat.

 

VIII. Zánik členství

 

 1. Vystoupením; oznámení o úmyslu vystoupit je třeba podat písemně
 2. Zrušením členství; členství může být zrušeno rozhodnutím valné hromady:
  poškodí-li člen zájmy sdružení.
 3. Nezaplatí-li členský příspěvek, resp. jinou finanční povinnost vůči sdružení
 4. Zánikem sdružení.

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat příp. závazky vůči sdružení.
Při zániku členství v průběhu roku se zaplacený roční příspěvek nevrací.

 

IX. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada
b) předseda
c) revizor účtů

 

X. Valná hromada

a) Členy valné hromady jsou statutární zástupci všech členských organizací sdružení. Každý z řádných členů disponuje při hlasování jedním hlasem, přidružení členové mají hlas poradní. Každý člen je oprávněn vyslat na valnou hromadu místo svého statutárního zástupce zplnomocněného zástupce.


b) Řádná zasedání valné hromady svolává statutární zástupce - předseda sdružení 1x ročně písemně včetně návrhu programu jednání alespoň 15 dnů předem (nutno připojit podkladové materiály); předseda je povinen svolat valnou hromadu také tehdy, jestliže o to požádá alespoň jedna třetina řádných členů. V případě naléhavé potřeby svolává předseda mimořádnou valnou hromadu.


c) Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti řádných členů pokud jde o předem ohlášené body programu; pro ostatní záležitosti a zvláště pro schválení změn stanov či rozpuštění sdružení je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů. V mimořádných případech časové tísně lze tento souhlas opatřit též korespondenční cestou.


d) Usnesení valné hromady jsou přijímána formou otevřeného hlasování prostou většinou přítomných řádných členů s výjimkou případů uvedených v bodu c).


e) Valnou hromadu řídí předseda sdružení; o obsahu jednání je pořizován zápis, který je zasílán všem členům sdružení.


f) Valné hromadě je vymezeno rozhodování o zásadních otázkách činnosti sdružení, konkrétně:

 • zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám rozvoje oboru
 • schvaluje program činnosti a rozpočet sdružení na kalendářní rok
 • stanovuje výši ročních členských příspěvků a jednorázového vstupního příspěvku, příp. dalších příspěvků jednotlivých členů
 • rozhoduje o tom, které činnosti bude sdružení v souladu se schváleným rozpočtem zajišťovat bezplatně a které za úplatu
 • schvaluje mimořádné výdaje převyšující částku 50.000 Kč na účely v souladu se schváleným programem
 • kontroluje plnění programu činnosti a rozpočtu sdružení
 • rozhoduje o návrzích, předložených představenstvem nebo jednotlivými členy; návrhy členů musí být zaslány předsedovi sdružení nejpozději 20 dnů předem
 • schvaluje, resp. upravuje stanovy sdružení
 • rozhoduje o rozpuštění sdružení
 • volí a odvolává předsedu
 • volí a odvolává revizora účtů.

 

XI. Předseda sdružení

 • je statutárním orgánem sdružení, řídí činnost sdružení, zvláště provádění usnesení valné hromady, správu majetku,
 • v souladu se schváleným programem zaujímá stanoviska k běžným záležitostem a ke všemu, co není vyhrazeno valné hromadě
 • udržuje kontakty sdružení s vnějšími subjekty a zastupuje sdružení navenek; vyjadřuje stanoviska sdružení pro hromadné sdělovací prostředky, orgány a organizace, řídí práci tiskového mluvčího sdružení. Funkci tiskového mluvčího lze kumulovat s funkcí předsedy nebo místopředsedy a řešit jako čestnou.
 • svolává a řídí průběh jednání valné hromady, provádí kontrolu zprávy o činnosti a rozpočtu sdružení
 • navrhuje program jednání valné hromady
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce předsedy na základě písemného pověření vystaveného předsedou, které stanoví rozsah a dobu zastoupení
 • při jednání jménem sdružení nebo při jednání za sdružení se předseda (resp. zástupce) podepisuje tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

 

XII. Revizor účtů

a) Revizor účtů je volen z řádných členů sdružení valnou hromadou na období 3 let. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

b) Kontroluje, zda způsob hospodaření odpovídá stanovám sdružení jakož i usnesením valné hromady a zda vynakládání prostředků sdružení odpovídá zásadám hospodárnosti; o výsledcích podává 1x ročně zprávu valné hromadě.

 

XIII. Úprava majetkových poměrů sdružení

(1) Obchodním majetkem, se pro účely těchto stanov rozumí veškerý majetek sdružení získaný v průběhu činnosti sdružení, jedná se zejména o:

a) finanční prostředky získané vlastní činností sdružení,

b) fondy, granty, dotace

c) podpůrné prostředky a dary,

d) příspěvky členů sdružení, jejichž výši určuje valná hromada,

e) movitý a nemovitý majetek získaný za dobu trvání sdružení,

g) práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty získané za dobu trvání sdružení.

 

(2) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků vzniklých sdružení v souvislosti s jeho činností.

 

XIV. Hospodaření sdružení

 

(1) Sdružení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem. Členové sdružení neručí svým majetkem za závazky sdružení, jejich podíl na eventuelních ztrátách se omezuje na znehodnocení příspěvků.

(2) Účetním obdobím je kalendářní rok, první rok sdružení začíná dnem zápisu do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a končí 31. 12. téhož roku.

(3) Sdružení hospodaří na základě ročního rozpočtu. Rozpočet schvaluje a o jeho realizaci rozhoduje valná hromada. Není-li valnou hromadou schválen rozpočet na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se hospodaření v době od prvního dne roku do schválení rozpočtu (dále jen „období rozpočtového provizoria“) objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rok. Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu schválením rozpočtu na příslušný rok.

(4) V případě zániku členství ve sdružení se vypořádají majetkové vztahy mezi příslušným členem a sdružením. Případný vypořádací podíl se stanoví ke dni zániku účasti člena ve sdružení z čistého obchodního majetku sdružení, který se stanoví z řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky. Vypořádací podíl se vypočte jako násobek čistého obchodního majetku sdružení a poměru dotací, podpůrných prostředků, darů a příspěvků poskytnutých sdružení příslušným členem (čl. XIV odst. 1 písm. c), d) a e) těchto stanov) k součtu dotací, podpůrných prostředků, darů a příspěvků poskytnutých sdružení všemi členy. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích a je splatný uplynutím tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky nebo ode dne, kdy účetní závěrka měla být schválena.

(5) Další postup při hospodaření s majetkem sdružení upravují vnitřní organizačně-řídící akty sdružení nebo rozhodnutí valné hromady.

 

XV. Zrušení a zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká ke dni výmazu z registru sdružení. Zániku sdružení předchází zrušení sdružení. Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady.

(2) Sdružení může být zrušeno s likvidací nebo bez likvidace. Sdružení zaniká bez likvidace v případě jeho splynutí nebo sloučení s jiným zájmovým sdružením právnických osob. Zaniká-li sdružení bez právního nástupce, jeho zániku musí předcházet likvidace.

(3) Sdružení se zrušuje:

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato nebo

b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

 

(4) O vstupu sdružení do likvidace rozhoduje valná hromada zároveň s rozhodnutím o zrušení sdružení. Likvidátora jmenuje valná hromada sdružení na návrh kteréhokoliv člena sdružení nebo předsedy sdružení. Likvidátorem může být jen fyzická osoba.

(5) Likvidátor činí jménem sdružení jen úkony směrující k likvidaci sdružení. Při výkonu této působnosti plní závazky sdružení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených věcí.

(6) Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že sdružení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce.

 

(7) Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen zaslat přehled o jmění sdružení každému členovi sdružení. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji členům sdružení ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy sdružení.

(8) Členům nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů sdružení.

(9) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení z registru sdružení.

 

XVI. Doba trvání sdružení

Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

 

XVII. Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

(2) Dodatky ke stanovám musí mít písemnou formu a po jejich schválení valnou hromadou se stávají nedílnou součástí stanov. Dodatky se číslují vzestupně.

(3) Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení zástupci zakládajících členů sdružení.

 

V Brně dne 11. 11. 2010

Odběr novinek